q3df.org
dfwc 2017

Records (496,024)


date/time

playername

time

map

rank

physic

server

Mar 8th, '21, 19:30  TrueRioT 35:136 Download Map kool_quickie02 5/5 vq3-run neyon mixed V
Mar 8th, '21, 19:12  AW.Loontick 6:928 Download Map sjt2 42/141 vq3-run neyon mixed IV
Mar 8th, '21, 19:01  frAk1R 24:984 Download Map ventz-redrocket 8/15 cpm-run GTK Defrag CPM
Mar 8th, '21, 19:01  *ShiHua 7:024 Download Map sjt2 67/141 vq3-run neyon mixed IV
Mar 8th, '21, 19:00  [fps]Proky 34:736 Download Map ventz-redrocket 13/15 cpm-run GTK Defrag CPM
Mar 8th, '21, 18:58  Silny 23:472 Download Map stammer-cakes4 9/69 cpm-run GTK Defrag Mixed
Mar 8th, '21, 18:46  silex 37:14:744 Download Map r7-timelock2 57/57 vq3-run neyon mixed V
Mar 8th, '21, 18:40  runaos 102:28:904 Download Map hangtime2-df 37/51 vq3-run neyon vq3 I
Mar 8th, '21, 18:28  itinkisvinkis 27:056 Download Map stammer-cakes4 46/69 cpm-run GTK Defrag Mixed
Mar 8th, '21, 18:25  KeT 11:232 Download Map wsad-hoh-r3 1/7 vq3-run neyon mixed V
Mar 8th, '21, 17:55  Daan 20:312 Download Map tatmt-s5 22/69 vq3-run GTK Defrag VQ3
Mar 8th, '21, 17:54  [fps]Proky 49:872 Download Map hunterun-28 5/15 vq3-run neyon mixed III
Mar 8th, '21, 17:47  1_f1o 36:112 Download Map ventz-redrocket 14/15 cpm-run GTK Defrag CPM
Mar 8th, '21, 17:34  silex 2:02:576 Download Map wsad-hoh-r11 6/6 vq3-run neyon mixed V
Mar 8th, '21, 17:33  AW.Loontick 5:760 Download Map baulo-0066 5/10 vq3-run neyon mixed II